"Miweli ülke"

Maksadymyz:
Ýurdumyzda telekeçiler üçin döredilýän şertlerden peýdalanyp, ýurdumyzyň bazalaryny ter we ekologiýa taýdan arassa miweler bilen üpjin etmek, tarp ýerleri özleşdirip oba ilatyny iş orunlaryny döretmek, önümçilik kuwwatymyzy ýokarlandyryp ekpsort kuwwatymyzy artdyrmak we ýurdumyzyň ykdysadyýetine oňyn goşandymyzy goşmagy maksat edinýäris. Bu ýokary sepgitlere ýetirjek maksatlarymyza bolsa ýaş we işine ussat hünarmenlerimiz we döwrüň gazanan innowatiw çözgütleri arkaly ýetmegi meýilleşdirýäris.

 

“Miweli Ülke” hususy kärhanasy telekeçi Maksatmyrat Muhammetmyradowiç tarapyndan 2016-njy ýylda esaslandyryldy. 2007-nji ýyldan bäri alynyp barylýan telekçilik işleriniň esasy bölegi “Miweli ülke” hususy kärhanasynyň düzümine birikdirildi.
“Miweli Ülke” hususy kärhanysy Turkmenistanda import we eksport amallaryny amala аşyrmakda ýokary derejelere eýe bolan kärhanalaryň biridir